Akavalaiset liitot toteuttavat ulosmarssin 6. helmikuuta

Akava on esittänyt maan hallitukselle ratkaisuehdotuksia useisiin hallituksen suunnittelemiin työelämäuudistuksiin. Akava on pettynyt siihen, ettei ole saanut ehdotuksilleen vastakaikua.

Teksti JOBI kuva AKAVA

Työmarkkinakeskusjärjestö Akavan hallitus päätti kokouksessaan 19.1. toteuttaa Akavan koordinoiman poliittisen työtaistelutoimenpiteen eli ulosmarssin 6.2.2024 klo 14. Ulosmarssi päättyy klo 16.

Akavan jäsenjärjestöistä ulosmarsseihin osallistuvat seuraavat jäsenjärjestöt: Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto, KTK Tekniikan Asiantuntijat, Kuntoutusalan Asiantuntijat, Luonnon-, ympäristö ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Farmasialiitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Tieteentekijät, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

Ketä ulosmarssi koskee?

Ulosmarssi koskee yllä mainittujen Akavan jäsenjärjestöjen työsuhteisia jäseniä julkisella ja yksityisellä sektorilla pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa ja osin muilla paikkakunnilla. Toimenpide koskee myös kyseisten jäsenjärjestöjen opiskelijajäseniä edellä mainituilla paikkakunnilla.

Jäsenjärjestöjen hallinnot ovat tehneet järjestöpäätökset poliittiseen mielenilmaukseen osallistumisesta ja se suojaa ulosmarssipaikkakunnilla työskenteleviä työsuhteisia jäseniä henkilökohtaisilta seuraamuksilta.

Kirkon sektorin liitot eivät osallistu ulosmarssiin

AKI-liitot, Diakoniatyöntekijöiden Liitto ja Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT tukevat Akavan toimenpiteitä, mutta eivät järjestöinä osallistu tähän työtaistelutoimenpiteeseen, koska valtaosa näiden liittojen jäsenistöstä on viranhaltijoita. Viranhaltijoiden osallistuminen poliittisiin työtaisteluihin ei ole mahdollista, toisin kuin työsopimussuhteisilla työntekijöillä.

Liittojen toiminnanjohtajat näkevät Akavan painostustoimien olevan tarpeellisia, jotta suomalainen tapa tehdä uudistuksia sopien ja neuvotellen jatkuisi myös tulevaisuudessa ja työelämäuudistukset toteutettaisiin tasapainoisesti.

– Mielestämme hallituksen on ryhdyttävä toimiin ratkaistakseen kriisiytynyt työmarkkinatilanne neuvottelemalla ja yhteistyöllä, toteaa AKI-liittojen toiminnanjohtaja Jussi Junni.

– Emme pidä toivottavana kehityksenä, että työmarkkinamallista säädetään lailla ja näin kahlitaan alakohtaista palkkakehitystä, toteaa puolestaan Diakoniatyöntekijöiden Liiton toiminnanjohtaja Tiina Laine.

– Suomessa tulee mielestämme olla oikeudenmukaiset ja kannustavat työmarkkinat. Niiden avulla varmistamme kasvun ja hyvinvointia sekä yhteiskunnan vakauden, päättää Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT:n toiminnanjohtaja Arja Lusa.

Järjestöpäätös mahdollistaa yksittäisen työsuhteisen jäsenen osallistumisen

AKIn hallitus on tehnyt järjestöpäätöksen, jonka perusteella työsuhteiset jäsenet voivat halutessaan osallistua Akavan poliittisiin työtaisteluihin. Järjestöpäätös suojaa kaikkia AKI-liittojen työsuhteessa olevia jäseniä henkilökohtaisilta seuraamuksilta. Virkasuhteessa olevat eivät voivat osallistua ulosmarssiin työajalla, mutta voivat halutessaan osallistua tapahtumiin työajan ulkopuolella. Työaikasääntelyn ulkopuolinen viranhaltija voi halutessaan osallistua tapahtumiin virkaehtosopimuksen mukaisena vapaapäivänään.

Myös Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT:n hallitus on tehnyt vastaavan järjestöpäätöksen, jonka perusteella työsuhteiset jäsenet voivat halutessaan osallistua Akavan poliittisiin työtaisteluihin. Järjestöpäätös suojaa kaikkia KNT:n  työsuhteessa olevia jäseniä henkilökohtaisilta seuraamuksilta. Liitto muistuttaa, että jäsenen tulee kuitenkin olla yhteydessä liittoon ennen osallistumista työtaistelutoimiin, jotta tarvittavat järjestökohtaiset turvaamistoimet voidaan tehdä asianmukaisesti.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto käsittelee järjestöpäätöstä seuraavassa hallituksen kokouksessa ja siitä tiedotetaan jäsenistölle päätösten valmistuttua.

Lue lisää Akavan toimenpiteistä: Miksi ryhdymme toimiin?

Mistä on kyse?


Mikä on poliittinen työtaistelu? Kyseessä on liiton päättämä työtaistelutoimenpide, joista ulosmarssi on lyhytaikainen poistuminen työpaikalta. Poliittista työtaistelua voidaan kutsua myös poliittiseksi mielenilmaukseksi tai lakoksi. Se ei kohdistu voimassa olevia työehtosopimuksia tai työsuhteen ehtoja vastaan.

Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä. Poliittinen mielenilmaus on perustuslain suojelema toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Mielenilmaus voidaan kohdistaa esimerkiksi hallituksen tai eduskunnan päätöksiä vastaan. Nyt toteutettava ulosmarssi kohdistuu maan hallituksen toimia vastaan.

Miksi ulosmarssi toteutetaan? Poliittisella työtaistelutoimenpiteellä Akava vastustaa osaa hallituksen työelämätoimia. Akava on esittänyt maan hallitukselle oman, perustellun ratkaisuehdotuksensa, mutta hallitus ei ole sitä noteerannut eikä vastannut siihen. Akava on myös toistuvasti esittänyt hallitukselle vetoomuksensa neuvottelujen aloittamisen puolesta.

Akava ei halua, että työmarkkinamallista säädetään lailla ja näin kahlitaan alakohtaista palkkakehitystä. Keskusjärjestö kritisoi myös työtaisteluoikeuden rajoittamista, määräaikaisten työsuhteiden solmimista vailla perustetta, henkilökohtaisen irtisanomisen helpottamista, paikallisen sopimisen hallitsematonta laajentamista sekä työttömyysturvan liian rajua ja nopeaa leikkaamista. Akavan mielestä hallituksen tulisi myös harkita uudelleen sairauspäivän muuttamista palkattomaksi ja aikuiskoulutustuen poistamista.

Missä ulosmarssi toteutetaan? Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa), Tampereella ja Turussa.

Voiko työnantaja kieltää osallistumisen? Työsuhteisten työntekijöiden osalta ei voi kieltää. Virkasuhteisten osalta voi kieltää, koska virkasuhteisille osallistuminen poliittiseen mielenilmaisuun on laitonta. Virkamieslainsäädännön perusteella virkamiehellä ei ole oikeutta osallistua poliittiseen mielenilmaukseen.

Onko työnantajalle ilmoitettava etukäteen osallistumisesta? Mielenilmaus ei kohdistu työnantajaan, vaan on poliittinen. Tällöin ei tarvitse ilmoittaa, sillä poliittista työtaistelua ei koske ennakkoilmoitusvelvollisuus. Kohteliasta on kuitenkin ilmoittaa etukäteen työnantajalle mielenilmaukseen osallistumisesta, jotta poissaolosi ei aiheuta kohtuutonta haittaa ja se voidaan huomioida työvuorosuunnittelussa. Työnantaja ei kuitenkaan saa kerätä listoja mielenilmaisuun osallistujista.

Voiko työnantaja kieltää osallistumisen vedoten turvallisuuteen, hätätyöhön tai suojelutyöhön? Ulosmarssilla ei vaaranneta kenenkään henkeä tai turvallisuutta. Sellaiset tehtävät, joihin tämä voi vaikuttaa, tehdään myös ulosmarssin aikana. Monella alalla ei ole hätä- tai suojelutyöksi tulkittavaa työtä, joten siihen vedoten työnantaja ei voi kieltää osallistumista. Työnantaja ei voi työnjohto-oikeuteensa vedoten kieltää osallistumasta mielenilmaukseen.

Voiko osallistumisesta tulla seurauksia? Mielenilmaus on laillinen ja siihen on silloin oikeus osallistua. Työnantaja ei voi rangaista osallistumisen perusteella. Sanktioilla ei saisi edes uhata. Jos uhataan, on syytä olla yhteydessä omaan liittoon.

Työnantaja voi kyllä pidättää palkan mielenilmaukseen osallistumisen ajalta. Ulosmarssiin osallistuvat liitot ovat päättäneet, etteivät maksa lakkoavustusta ulosmarssin ajalta.

Asiasanat: