Kirkon työntekijät kohtaavat seksuaalista häirintää useammin seurakuntalaisen taholta

Kirkon työpaikoilla keskustelukulttuuri turhauttaa, mutta näkyvissä on myös myönteistä kehitystä.

Teksti Ilari Huhtasalo

Akavalaiset liitot julkistivat 1.11.2023 kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin seksuaalista häirintää työpaikoilla. Lisäksi kysyttiin työnantajien toimenpiteistä häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Kyselyyn vastasi 383 kirkossa työskentelevää, joista pääosa oli AKI-liittojen sekä Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT:n jäseniä.

Kirkossa panostettu ennaltaehkäisyyn, puuttumisessa parantamisen varaa

Ensin hyvät uutiset: valtaosa vastaajista, 82 %, kertoi ettei ollut kokenut seksuaalista häirintää viimeisen kolmen vuoden aikana. Kirkko myös erottui myönteisesti: Kirkossa vastaajien ilmoittamat työpaikalla toteutetut ennaltaehkäisevät toimenpiteet olivat keskiarvoa paremmalla tolalla: Työpaikoille oli nimetty häirintäyhdyshenkilö tai laadittu ohjeistus häirinnän varalta muita työelämäsektoreita useammin. Toisaalta vain joka kymmenes kirkon sektorilla työskentelevä vastaaja tiesi henkilöstöä tai esihenkilöitä koulutetun aiheesta.

Häirintään puuttumisen osalta työnantajilla löytyi kuitenkin parantamisen varaa.

Muihin kohdistuvaa seksuaalista häirintää työpaikallaan viimeisen kolmen vuoden aikana oli havainnut 25 % kirkon alan vastaajista. Heistä rikolliseksi katsottavaa seksuaalista häirintää kertoi havainneensa yhteensä 11 vastaajaa. Pienestä vastaajien osuudesta huolimatta herättää huolta, ettei yhdessäkään tapauksessa työnantajan kerrottu puuttuneen tapahtuneeseen. Työnantaja on velvollinen ehkäisemään ja puuttumaan seksuaaliseen häirintään työturvallisuuslain perusteella.

Asia on ajankohtainen myös rikoslakiin vuonna 2023 tehtyjen muutosten myötä. Myös sanallinen sekä viestein tai kuvien tapahtuva häirintä on voinut vuoden 2023 alusta olla rikolliseksi katsottavaa seksuaalista häirintää.

Seksuaalinen häirintä tapahtuu kirkossa useammin seurakuntalaisen tai asiakkaan toimesta

Seksuaalista häirintää oli henkilökohtaisesti kokenut 16 % kirkon sektorin vastaajista. Heistä kaksi kolmasosaa ilmoitti häirinnän tapahtuneen seurakuntalaisen toimesta. Kirkossa asiakkaiden taholta koettu seksuaalinen häirintä oli tavallisempaa kuin muilla työelämäsektoreilla keskimäärin. Toisaalta vastaajajoukko koostuu useimmiten asiakasrajapinnassa työskentelevistä henkilöistä, häirintää kokeneiden vastaajien osuus oli samalla tasolla hyvinvointialueilla työskentelevien vastaajien kanssa, jossa häirintää kokeneista 60 % ilmoitti kokeneensa häirintää asiakkaan toimesta.

Tilanteet seurakuntalaisten kanssa arvioitiin haasteellisiksi myös avoimissa vastauksissa. Seurakuntalaisen häirintään puuttumisen mainittiin edellyttävän tilaisuuden kuten esimerkiksi juhlan keskeyttämistä. Myös asian esille nostaminen jälkikäteen arvioitiin haastavaksi, mikäli häiritsijän nimi oli jäänyt tuntemattomaksi.

Keskustelukulttuuri turhauttaa, mutta tilanteen arvioitiin myös parantuneen

Kyselyn yhteydessä annettiin suuri määrä avoimia vastauksia. Avoimista vastauksista nousi esiin turhautumista työyhteisössä käytävän keskustelun luonteeseen sekä vaikeuteen puuttua asiakaskohtaamisten yhteydessä tapahtuvaan häirintään. Seurustelukumppanista tiedusteleminen tai ulkonäön kommentoinnin arveltiin johtuvan osin vanhempien sukupolvien ymmärtämättömyydestä. Useammassa vastauksessa kerrottiin tytöttelystä ja naisten vähättelystä osana keskustelukulttuuria työpaikalla.

Avoimissa vastauksissa oli myös paljon myönteisiä kommentteja. Tilanteen arvioitiin parantuneen viime vuosien aikana: häirinnästä on tullut tiedostetumpaa ja siihen puututaan matalammalla kynnyksellä.

Lue lisää:

Tutkimusraportti: Seksuaalinen häirintä työelämässä

evl.fi: Seksuaalisen häirinnän torjuminen

Oikeusministeriö: Tietopaketti seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksesta