Kirkon palkat nousevat helmikuussa – tarkista palkkalaskelmasi!

Palkantarkistuksilla pyritään turvaamaan henkilöstön saatavuus seurakuntien tehtäviin ja varmistamaan henkilöstön pysyvyys näissä tehtävissä.

Teksti Anne Mikkola kuva Arkisto

Vuosi sitten sovittu Kirkon virka- ja työehtosopimus ja siihen liittyvä viime vuoden lopulla sovittu niin kutsuttu palkkakilpailukykyratkaisu tuo odotettuja palkankorotuksia kirkon palkansaajalle vuonna 2024. Korotukset koskevat kaikki kirkon työntekijöitä, mutta tässä artikkelissa niitä avataan yleisen palkkausjärjestelmän osalta. Tarkista helmikuun palkkalaskelmastasi, että korotukset on huomioitu.

Korotukset helmikuusta alkaen

Helmikuun alusta lähtien tehtäväkohtaisiin peruspalkkoihin on tullut 2,5 prosentin korotus, ja vastaava korotus on huomioitu myös vaativuusryhmien vähimmäispalkkataulukoissa. Lisäksi loppuvuodesta 2023 sovitun palkkakilpailukykyratkaisun mukaisesti kokemuslisätaulukot ovat nousseet helmikuun alussa 3 prosenttia. Jos työntekijälle maksetun kokemuslisän euromäärä oli jo ennen helmikuun korotusta ollut aiempaa vähimmäismäärää korkeampi, kokemuslisä on korottunut sopimuksen mukaisesti uuteen vähimmäismäärään. Paikallisesti voidaan maksaa myös vähimmäismäärää korkeampia kokemuslisiä.

Tulevia korotuksia

Toinen tärkeä päivämäärä on 1. syyskuuta, jolloin tehtäväkohtaiset peruspalkat ja vähimmäispalkkataulukot nousevat edelleen palkkakilpailukykyratkaisun perusteella. Vaativuusryhmien 201-303 ja 701-704 peruspalkat nousevat tuolloin 0,5 prosenttia ja vaativuusryhmiin 401–603 sijoitettujen tehtävien peruspalkat nousevat peräti 3 prosenttia.

Paikalliset neuvottelut lokakuun palkankorotuksesta

Lokakuun alussa maksuun tulevalla paikallisella järjestelyerällä pyritään vastaamaan pätevän henkilöstön saatavuuden paikallisiin haasteisiin ja osaltaan parantamaan palkkakilpailukykyä. Järjestelyerän suuruus on 0,5 prosenttia seurakunnan yleisen palkkausjärjestelmän piirissä oleville viranhaltijoille ja työntekijöille vuonna 2023 maksettujen peruspalkkojen yhteenlasketusta palkkasummasta. Korotus ei tule automaattisesti kaikille, vaan sen kohdentamisesta neuvotellaan paikallisesti. Jos erän jakamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen, siitä päättää työnantaja. JUKOn luottamusmiehiä on ohjeistettu näihin neuvotteluihin, ja lisäohjeistusta annetaan luottamusmieskursseilla.  

JUKOn luottamusmies on työntekijöiden puolestapuhuja

Jos työpaikallasi ei vielä ole JUKOn luottamusmiestä, on hyvä keskustella asiasta työkavereiden kanssa ja valita oma luottamusmies. Jos JUKOon kuuluvien työntekijöiden määrä jää alle viiden, voidaan tapauskohtaisesti harkita neuvottelujärjestöjen yhteistä luottamusmiestä. Jos luottamusmiestä ei pystytä valitsemaan, JUKOn liittojen jäsenten on joka tapauksessa valittava keskuudestaan edustaja paikallisiin järjestelyeräneuvotteluihin työnantajan kanssa. Neuvottelijaksi valitun on syytä olla yhteydessä omaan liittoonsa saadakseen ohjeistusta.

Matkalla kohti parempaa palkkakilpailukykyä

Sovitut korotukset ovat askel kohti parempaa palkkakilpailukykyä ja osaavan työvoiman saatavuuden korjaamista kirkon sektorilla. Vuoden 2024 aikana kirkon työntekijöiden palkat nousevat keskimäärin 5,6 %. Tämä kaventaa merkittävästi kirkon palkkojen jälkeenjääneisyyttä muuhun yhteiskuntaan verrattuna, mutta kirittävää vielä riittää. JUKO ja liitot valmistautuvat jo neuvotteluihin seuraavista askelista. Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa ensi vuoden helmikuun loppuun, ja varsinaiset virka- ja työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät loppuvuodesta.

Kirjoittaja on JUKOn kirkon sektorin neuvottelupäällikkö.

KirVESTES 2023-2025 mukaiset euromääräiset palkat, palkkiot ja korvaukset

JUKO eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö edustaa työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä. JUKO sopii virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis-luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Asiasanat: