Opiskelijan ammatti-identiteetti tarvitsee tukea

Ammatti-identiteetin vahvistuminen on olennainen osa kirkon tehtäviin opiskelevien kasvua ja kehittymistä oman alansa asiantuntijaksi.

Teksti Henrik Ketola, Marko Pasma kuvat Suvi Sievilä, Sairi suominen

Ammatti-identiteetti on yksi osa ihmisen kokonaisidentiteettiä, joka liittyy vahvasti hänen työrooliinsa, ammatillisiin taitoihinsa ja ammatillisiin arvoihinsa. Se muodostuu koulutuksen, työkokemuksen ja ammatillisen ympäristön vuorovaikutuksesta, ja se vaikuttaa olennaisesti siihen, miten yksilö kokee itsensä ja oman paikkansa työyhteisössä sekä laajemmin yhteiskunnassa.

Ammatti-identiteetti kehittyy ja muovautuu koko työuran ajan. Uudet haasteet, koulutusmahdollisuudet ja ammatilliset saavutukset voivat vaikuttaa sen vahvistumiseen. On tärkeää, että ammatti-identiteetin kehittymistä tuetaan tarjoamalla mahdollisuuksia oppia uutta, osallistua ammattiyhteisöjen toimintaan ja saada tunnustusta ammatillisesta osaamisestaan. Tässä seurakunnat, oppilaitokset ja ammattiliitot ovat keskeisiä toimijoita.

Seurakunnat ja kristilliset järjestöt tarjoavat tuleville kirkon työntekijöille ensikosketuksen kirkolliseen toimintaan ja yhteisöön. Opintoihin kuuluvat harjoittelut antavat opiskelijoille mahdollisuuden soveltaa oppimaansa käytännön tilanteissa ja reflektoida omaa rooliaan tulevina kirkon työntekijöinä. KiTOS-päivä on yksi paikka arvioida omaa paikkaansa tulevana kirkon työntekijänä. Seurakuntien on hyvä kannustaa harjoittelussa olevia opiskelijoita osallistumaan seminaariin ja myös eri tavoin mahdollistaa osallistuminen.

Asiantuntija Jaakko Niiles vastaa Espoon hiippakunnan KiTOS-seminaareista.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin asiantuntija Jaakko Niiles, mikä on KiTOS-seminaari?

-KiTOS on lyhenne sanoista Kirkon Työhön Opiskelevien Seminaari. Seminaariin kutsutaan kaikki seurakunnissa työssäoppimisjaksonsa tai seurakuntaharjoittelunsa suorittavat opiskelijat. 

Mitkä ovat hiippakuntien tärkeimmät tavoitteet seminaarille?

-Seminaarin tavoitteena on kannustaa opiskelijoita pohtimaan kirkon työtä, kutsumusta ja ammatti-identiteettiä. Seminaarissa on mahdollisuus syventyä kirkkoon työnantajana ja pohtia millaista osaamista työelämässä tarvitaan.

Onko Espoon hiippakunnan KiTOS-seminaareihin ollut helppo saada osallistujia?

-Olemme aktiivisesti yhteydessä oppilaitoksiin ja seurakuntiin varmistaaksemme, että kaikki seurakunnissa harjoittelevat opiskelijat löytäisivät mukaan KiTOS-seminaariin. Seminaari on toteutunut vuosittain, mutta osallistujien määrä on vaihdellut. Viime vuosina harjoittelijoiden määrä seurakunnissa on vähentynyt, mikä näkyy myös osallistujamäärissä.

Vahvistaako seminaari osallistujien ammatti-identiteettiä?

-Opiskelijapalautteen perusteella voidaan todeta, että KiTOS-seminaarilla on myönteinen vaikutus ammatti-identiteettiin. Opiskelijat arvostavat erityisesti seminaarin moniammatillisuutta, vertaisuutta ja mahdollisuutta pohtia omaa tulevaisuuttaan. 

Mitä eväitä annatte opiskelijoille seminaarissa?

-Piispa Kaisamari Hintikka puhui kevään seminaarissa aiheesta ”Onko Kirkolla virkaa?”. Hän korosti tarvetta erilaisille ammattilaisille, jossa jokainen on osa globaalia Kristuksen kirkkoa. Osallistujat saivat jakaa harjoittelukokemuksiaan ja keskustella työnhausta käytännön näkökulmista. kokonaisuutena sekä opiskelijat että työntekijät pitivät seminaaria innostavana.

Mitä muuta haluaisit sanoa/koet tärkeäksi asiaksi esiin nostettavan?

-Kirkko tarvitsee päteviä eri alojen ammattilaisia nyt ja tulevaisuudessa. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus tukea uusia työntekijöitä innostumaan alasta ja vahvistaa vasta aloittaneiden sitoutumista ja ammatillista kehittymistä. Henkilökohtaisella rohkaisulla ja tuella on iso merkitys. 

Kysyimme ajatuksia ja kokemuksia KiTOS-seminaarista sosionomi-diakoni opiskelija Sairi Suomiselta. Opintojensa ohessa Suominen työskentelee tällä hetkellä vs. diakoniatyöntekijänä Saarijärven seurakunnan Karstulan kappeliseurakunnassa.

Miksi osallistuit KiTOS -seminaariin?

– Aiheet vaikuttivat mielenkiintoisilta ja osallistuin, koska ajattelin saavani uutta tietoa ja uusia ideoita. Täytyy myöntää, että halusin myös tutustua hiippakuntakartanoon sekä pienten lasten äitinä saada pienen tauon ja päästä kerrankin valmiiseen ruokapöytään.

Mistä sait tiedon seminaarista?

-Sain tiedon työsähköpostiini. Seminaari oli tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo tehneet tai tulevat tekemään työharjoittelun jossain hiippakunnan seurakunnista.

Mitä odotit seminaarilta ja vastasiko se odotuksia?

-Odotin hyviä keskusteluja ja kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa. Siksi olin hieman pettynyt, koska jäin kaipaamaan enemmän keskustelevaa työskentelyä. Oli myös harmi, että muita diakoniaopiskelijoita ei tullut seminaariin. 

Miten seminaari vaikutti käsitykseesi seurakunnasta työpaikkana?

-Ilahduin, että käsitykseni seurakunnasta hyvänä työpaikkana sai vahvistusta. Päällimmäisenä minulle jäi tunne, että seurakunnan työntekijä saa olla oma itsensä ja että töissä saa olla myös hauskaa, kivaa ja rentoa.

Näetkö että seminaarista saa vahvistusta kirkollisen työntekijän identiteettiin?

-Kyllä. Minulle on tärkeää, että kirkon työntekijä nähtäisiin tasavertaisena, erehtyväisenä ja tavallisina ihmisinä muiden joukossa. Työntekijöitä ei tarvitse eikä tule nostaa jalustalle. 

Miten KiTOS päiviä tulisi mielestäsi kehittää?

-Esimerkiksi siten, että jokaisen työalan edustajia olisi kertomassa omasta työstään seurakunnassa. Voisi olla myös joitain harjoitteita ja vähemmän luentotyyppistä monologia. Ja lisää aiheisiin liittyvää vuoropuhelua.

Mikä tukisi kirkon töihin hakeutumista?

-Kirkko järjestää työntekijöille seminaareja, koulutusta, työnohjausta sekä muutakin apua ja neuvontaa. Näitä hyvän työnantajan ominaisuuksia voisivat kirkko, seurakunnat ja liitot tuoda enemmän ilmi. Lisäksi kirkon töihin hakeutumiseen voisi auttaa, että kirkko näyttäytyisi avoimena ja suvaitsevaisena työpaikkana.

Mitä annettavaa omalla ammattiliitolla olisi KiTOS -seminaariin?

-Liiton edustaja voisi vierailla seminaarissa ja kertoa ajankohtaisista työelämäasioista ja liitonkin asioista. 

Juttu on julkaistu aikaisemmin Dino-lehdessä 3/2023

DTL ja KNT ovat vahvoja asiantuntijoita diakonian ja kristillisen kasvatuksen sektorilla ja siksi pystyvät tukemaan parhaalla tavalla kirkon tehtäviin opiskelevia. Liitot tarjoavat tietoa ja tukea, jotka auttavat opiskelijoita hahmottamaan tulevaisuuden työmahdollisuuksia ja kehittämään omaa ammatti-identiteettiään. Liittojen tarjoama edunvalvonta ja työoikeudellinen tuki sekä ammatilliset verkostot ovat tärkeitä tekijöitä, jotka auttavat opiskelijoita siirtymään kohti ammatillista uraa ja vahvistamaan omaa ammatti-identiteettiään. Opiskelijajäsenyys on maksutonta, liity nyt: www.dtl.fi www.knt.fi